Hidria

Novice in dogodki

9.11.2018

Projekt HIDSENZ - Tlačni senzor za nadzor procesa brizganja plastičnih materialov

Hidria, d.o.o. je skupaj s konzorcijskim partnerjem TECOS, Razvojni center orodjarstva Slovenije pridobil sofinanciranje projekta z nazivom: Tlačni senzor za nadzor procesa brizganja plastičnih materialov. Projekt poteka od februarja 2018 dalje v obdobju dveh let. Skupna vrednost projekta znaša 740.906,90 EUR in je sofinanciran v višini 178.139,21 EUR. Gre za vzpostavitev razvojnega sodelovanja dveh podjetij, katerega cilj je povečan delež izvoza visokotehnološko intenzivnih proizvodov ter dvig dodane vrednosti na zaposlenega.

Namen operacije je razvoj novih proizvodov in procesov na prednostnem področjih Slovenske strategije pametne specializacije S4 - prednostno področje Tovarne prihodnosti. Kot odgovor na globalizacijo poslovnih in proizvodnih procesov ter vedno večjih kakovostnih in varnostnih zahtevah se v svetu kaže vedno večja potreba po inteligentnih sistemih vodenja v avtomatiziranih procesih. To pomeni, da je potreba po »real time« spremljanju proizvodnih procesov vedno večja, kar velja predvsem za avtomobilsko industrijo, kjer so vgrajene varnostne komponente. Brizganje plastičnih materialov je pogosto slep proces, saj se uporabnik zanaša na procesne parametre samega stroja za brizganje, hkrati pa nima neposrednega vpogleda kaj se dejansko dogaja v orodju. Hidria je za potrebe avtomobilske industrije zaradi zahtev EURO 6 in EURO 7 razvila senzor tlaka, integriran v grelno svečko za dizel motorje – Pressure Sensor Glow Plug – PSG, za katerega je Hidria prejela nagrado CLEPA pod nazivom Hidria Optymus Pressure Sensing System. Pridobljeno znanje in tehnološki procesi pri razvoju PSG svečke s senzorjem tlaka se bodo uporabili za razvoj senzorja tlaka, ki se bo lahko uporabljal v industrijskih procesih kot je npr. brizganje polimerov, tlačno litje aluminija in magnezija, predelava LSR, brizganja prašnatih materialov itd.

Glavni projektni cilj je razviti nov izdelek Tlačni senzor za nadzor procesa brizganja plastičnih materialov z naslednjimi lastnostmi:

  • Diagnostika, prognostika in samo-vzdrževanje pametnih strojev in procesov,
  • Tehnologija vodenja GIS-T Zasnova novih gradnikov, ki bodo prispevali k močnejši integraciji fizikalnega in digitalnega sveta v tovarnah prihodnosti in
  • Razvoj sodobnih orodij in gradnikov za vodenje in nadzor sistemov in procesov.

Naložbo sofinancirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«; prednostne naložbe: »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«; specifičnega cilja: »Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij«.

Več o javnem razpisu in evropski kohezijski politiki v Sloveniji na spletnih straneh www.mgrt.gov.si in www.eu-skladi.si.