Hidria

Novice in dogodki

22.7.2009

Skupščine treh družb korporacije Hidria

Danes so v Ljubljani in Spodnji Idriji potekale skupščine družb: Hidria d. d., H&R d. d. ter IMP, Tovarna instalacijske opreme d. d. Na skupščini družbe Hidria d. d. je bil izglasovan sklep o izključitvi manjšinskih delničarjev.

Na skupščini delničarjev družbe Hidria d. d. so bili sprejeti vsi predlagani sklepi. Po potrditvi organov skupščine je bil sprejet sklep, da ostane bilančni dobiček družbe za leto 2008 nerazporejen, kljub nasprotnemu predlogu delničarja, ki ima v lasti 0,007% delnic.

Skupščina je podelila razrešnico članom upravnega odbora za poslovno leto 2008 ter imenovala revizorsko hišo za revidiranje poslovanja družbe v letu 2009. Skladno z obstoječo zakonodajo se je upravni odbor Hidrie odločil, da na današnji skupščini družbe predlaga sklep o izključitvi manjšinskih delničarjev, ki je bil kljub nasprotovanju delničarja, ki ima v lasti 0,007% delnic, sprejet. Glavni delničar družbe Hidria d. d. je družba H&R d. d., ki je bila doslej imetnica 93,7% delnic.

Poleg H&R d. d. je bilo doslej v Hidrii še pet manjšinskih delničarjev, od tega štiri fizične osebe, ki so imele v lasti 0,2% delnic. Zaradi namena prenosa delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja, družbo H&R d. d., je bila opravljena uradna cenitev lastniškega deleža kapitala družbe Hidria d. d. Na osnovi tako ocenjene vrednosti je bila določena primerna denarna odpravnina.

Tudi na skupščinah družb IMP, Tovarna instalacijske opreme d. d. in H&R d. d. so bili sprejeti vsi, s strani upravnega odbora predlagani sklepi o razporeditvi bilančnega dobička, razrešnici članom upravnega odbora in imenovanju revizorjev. Na skupščini družbe H&R d. d. je manjšinski delničar podal nasprotni predlog o razporeditvi bilančnega dobička, glasoval je tudi proti podelitvi razrešnice članom upravnega odbora za poslovno leto 2008.