Hidria
 

OPOZORILO

To elektronsko sporočilo in vse njegove morebitne priloge lahko vsebujejo zaupne in/ali privilegirane informacije in so last družbe oziroma korporacije Hidria ter namenjene izključno naslovniku. V kolikor ste sporočilo prejeli pomotoma, Vas prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja, sporočilo pa takoj uničite. Kakršnokoli nepooblaščeno razkritje, distribucija ali kopiranje vsebine sporočila je izrecno prepovedano. Mnenja vsebovana v tem elektronskem sporočilu ne odražajo nujno tudi stališča družbe oziroma korporacije Hidria. Elektronsko sporočilo je pregledano s protivirusnim programom.

 

DISCLAIMER:

This e-mail and any attachments may contain confidential and/or privileged information and is a property of the company or the Corporation Hidria and intended solely for the addressee. If you are not the intended receipient (or have received this e-mail by mistake), please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized reproduction, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden. Opinions contained in this e-mail do not necessarily reflect the opinions of the company or of the Corporation Hidria. E-mail message is scanned by Anti-Virus Software.

 

HAFTUNGSAUSSCHLUß:

Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Empfänger sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail ist nicht gestattet. Meinungen, die in dieser E-Mail enthalten sind, geben nicht zwingend die Meinung der Firma oder des Konzerns Hidria wieder.